Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Update 01 - 12 - 2022
100%

Toàn tỉnh Điện Biên (gồm tất cả các huyện và T.P Điện Biên Phủ) thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Do vậy, khi đầu tư vào tỉnh Điện Biên, các nhà đầu tư đều được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp lý liên quan.

a. Ưu đãi đầu tư

a.1. Ưu đãi về thuế

(1) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được thực hiện tại địa bàn tỉnh Điện Biên hoạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế doanh nghiệp kê khai, được hưởng mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành, nghề lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và ảnh hưởng lớn về kinh tế xã hội của tỉnh cần được khuyến khích cao hơn, tỉnh Điện Biên sẽ trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ cho phép được hưởng thuế suất 10% trong suất thời gian thực hiện dự án.

(2) Miễn thuế, giảm thuế:

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

+ Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh chuyển từ nơi khác đến địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được, miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

+ Được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành, nghề, lĩnh vực không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

+ Được miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu nhập có được theo qui định.

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức: Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.

Cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, sử dụng từ 10 lao động đến 100 lao động nữ và số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ và lao động nữ chiếm 30% tổng số lao động thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức chi phí cho lao động nữ

(3) Chuyển lỗ: Nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm.

a.2. Ưu đãi về nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư.

a.3. Khấu hao tài sản cố định:

          Cơ sở kinh doanh được khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là 02 lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định hiện hành của Nhà nước.

a.4. Ưu đãi về sử dụng đất:

- Ưu đãi về tiền sử dụng đất: Đối với dự án thuộc đối tượng giao đất: Được miễn tiền sử dụng đất trong suốt thời hạn của dự án đầu tư.

- Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước: Đối với dự án thuê đất, thuê mặt nước: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm đối với dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm đối với dự án đầu tư vào ngành nghề không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang được giảm thêm 50% giá thuê đất và thuê mặt nước khi hết thời hạn miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.

b. Hỗ trợ đầu tư

b.1. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ:

Khuyến khích về việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; Khuyến khích việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng công nghệ.

b.2. Hỗ trợ đào tạo: Hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các tổ chức kinh tế thông qua chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực của Chính phủ.

b.3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

- Tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu kinh tế.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh Điện Biên hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

- Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ngoài khu kinh tế có địa điểm phù hợp với quy hoạch, tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án, như: Cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, bưu chính viễn thông.

b.4. Hỗ trợ tín dụng đầu tư:

Nhà đầu tư được hưởng tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu (nếu có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011):

- Tín dụng đầu tư gồm: cho vay đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư.

- Tín dụng xuất khẩu bao gồm: cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu nước ngoài vay).

b.5. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trước khi giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất.

c. Về thủ tục đầu tư: Nhà đầu tư được hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục đầu tư và giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian ngắn nhất. Việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư tối đa không quá 7 ngày làm việc, cấp giấy chứng nhận đầu tư tối đa không quá 20 ngày làm việc được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Nhà đầu tư chỉ cần làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên để nhận Giấy chứng nhận đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

Với tiềm năng và cơ hội đầu tư còn rất lớn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhất quán, điều kiện đầu tư ngày càng thuận lợi hơn cùng với sự trọng thị của các cấp, các ngành, địa phương tin tưởng rằng, Điện Biên sẽ là điểm đến hấp dẫn và là sự quan tâm đầu tiên của các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư những dự án có tính khả thi cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

https://dichvucong.dienbien.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/1708[A1] 

 

THỦ TỤC Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai

 UBND tỉnh Điện Biên

Mã thủ tục

2.000765.000.00.00.H18

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại TTHC

1

Lĩnh vực

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Trình tự thực hiện

- - Bước 1: Doanh nghiệp gửi 03 bộ hồ sơ gồm Dự án đầu tư, văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: Số 900, Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên (Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).
- - Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP), trong vòng 05 ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (Mẫu số 04 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).
- - Trường hợp từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi doanh nghiệp nêu rõ lý do.
- - Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công.

Cách thức thực hiện

STT

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

1

Trực tiếp

- Đối với trường hợp sử dụng ngân sách địa phương: 15 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công. Khác

 

Theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

2

Nộp qua bưu chính

- Đối với trường hợp sử dụng ngân sách địa phương: 15 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công. Khác

 

Theo đường bưu điện .

Thành phần hồ sơ

- - Dự án đầu tư; Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo theo Nghị định số 57/2018/NÐ-CP. mẫu đơn

Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp
Tổ chức nước ngoài

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: Số 900, Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

- Văn bản cam kết hỗ trợ vốn theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

(1) Các dự án được hỗ trợ là Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư hoặc Dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3, Nghị định 57/2018/NĐ-CP. (2) Các nội dung hỗ trợ có yêu cầu điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP, như sau: - Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng: + Doanh nghiệp có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần mức hỗ trợ. + Các bản quyền, công nghệ doanh nghiệp đề xuất mua phải phù hợp với định hướng phát triển sản xuất của doanh nghiệp đã đăng ký. + Trường hợp đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng mức hỗ trợ; trường hợp không được áp dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng 50% mức hỗ trợ. - Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới: + Dự án sản xuất sản phẩm thử nghiệm, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm mới có văn bản thống nhất của cơ quan quản lý khoa học thuộc cấp bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. + Nhiệm vụ đề xuất hỗ trợ có nội dung phù hợp với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh. - Hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô của doanh nghiệp: Quy mô từ 01 triệu cây/năm trở lên. Trường hợp quy mô dự án tăng thì mức hỗ trợ tăng tương ứng nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án. - Hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, trồng thử nghiệm cây trồng mới có giá trị kinh tế cao: Dự án được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. - Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước: Nội dung hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt. - Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia”: + Doanh nghiệp có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và có tài sản đảm bảo tối thiểu 10 tỷ đồng. Trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia” được xây dựng ít nhất bằng 03 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung) và cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 10 năm. Thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp được duy trì ít nhất 03 năm. + Nhà nước bắt đầu hỗ trợ khi có tối thiểu 500 doanh nghiệp đã đăng sản phẩm lên trang thông tin điện tử. - Hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản; cơ sở giết mổ; cơ sở chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; cơ sở sản xuất sản phẩm phụ trợ: + Các dự án đầu tư chế biến nông sản phải bảo đảm các điều kiện giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu. - Hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản (gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh học): + Công suất cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, lâm sản phải đạt tối thiểu 100 tấn sản phẩm/ngày; sấy phụ phẩm thủy sản đạt tối thiểu 50 tấn sản phẩm/ngày. + Bảo quản rau, hoa quả tươi, chè, hạt tiêu, hạt điều đạt 1.000 tấn kho; bảo quản lưu trữ giống cây trồng đạt công suất 100 tấn kho.

 

 

 


 [A1]

Tin mới nhất

Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, tỉnh Điện Biên(03/04/2023 10:17 CH)

Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên(01/12/2022 9:31 SA)

VPUB - Nghe đề xuất ý tưởng đầu tư Dự án trồng rừng tại tỉnh Điện Biên(26/04/2022 10:54 CH)

VPUB - Cơ hội để Điện Biên đưa thế mạnh nông lâm nghiệp vươn xa(24/03/2022 11:05 CH)

VPUB - Hội nghị đầu tư và phát triển giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam và tỉnh...(21/03/2022 11:07 CH)

Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ khởi công trong tháng 1/2022(13/12/2021 11:10 CH)

VPUB - Bamboo Airways, đã hạ cánh thành công tại sân bay Điện Biên, hoàn tất chặng bay thẳng...(20/08/2021 11:12 CH)

VPUB – Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc với UBND tỉnh Điện Biên(29/10/2020 11:14 CH)

VPUB - Nhiều cơ hội cho Doanh nghiệp đầu tư vào Điện Biên (22/10/2020 11:24 CH)

VPUB – Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với lãnh đạo chủ chốt...(15/09/2020 11:26 CH)

VPUB – Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tại Điện Biên theo Nghị quyết số 37(11/03/2020 11:27 CH)

VPUB – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể làm việc với Điện Biên(05/03/2020 8:34 CH)

VPUB - Điện Biên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 20 dự án(15/11/2019 11:00 CH)

VPUB – UBND tỉnh nghe báo cáo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mường Nhé (10/10/2019 5:38 CH)

VPUB - Điện Biên ủng hộ chủ trương thành lập hãng hàng không Cánh Diều(19/09/2019 10:49 CH)

VPUB - Điện Biên luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư (25/06/2019 10:25 CH)

VPUB – Hiệp hội Mắc ca Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Điện Biên(16/05/2019 10:23 CH)

VPUB - Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư(24/04/2019 10:10 CH)

VPUB – Lấy ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước...(17/04/2019 10:19 CH)

VPUB - Phiên họp Thường kỳ tháng 4 xem xét cho ý kiến vào Dự án đầu tư Phát triển cây Mắc ca tại...(17/04/2019 10:18 CH)

<< < 1 2 > >> 
Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn
°
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
313 người đã bình chọn