VPUB - Ngành Nội vụ sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Dienbien.gov.vn - Sáng 16/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Ngành Nội vụ luôn xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện đảm bảo thời hạn, chất lượng.

Cụ thể, Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến đối với các dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, đang tập trung xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; chủ động xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp; có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm. Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp. 

Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị; Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 12 cuộc kiểm tra tại các bộ, ngành và địa phương, đồng thời chủ động kiểm tra xác minh kịp thời các vụ việc báo chí phản ánh, được dư luận xã hội quan tâm.

Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cụm, khối thi đua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn về hoạt động văn thư, lưu trữ điện tử và tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này; phối hợp tổ chức 09 cuộc trưng bày, triển lãm, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia sẻ những kết quả đạt được và nêu những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác của ngành nội vụ: tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, công chức, viên chức, cải cách hành chính, tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ điện tử…

6 tháng cuối năm 2019, toàn ngành Nội vụ sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ theo kế hoạch. Tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm ngay khi được Chính phủ ban hành; đặc biệt là việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện…

Đối với tỉnh Điện Biên, hiện nay, tỉnh đã thực hiện xong việc kiện toàn sắp xếp các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, hợp nhất các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề, hợp nhất 7 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thuộc Sở Y tế. Kết quả, đã giảm 15 đầu mối đơn vị sự nghiệp, giảm 56 đầu mối cấp phòng, giảm 11 lãnh đạo cấp trưởng, 13 lãnh đạo cấp phó, giảm 94 viên chức chuyên môn và cắt giảm 127 biên chế sự nghiệp của các đơn vị hợp nhất, sáp nhập.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo và Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đê báo cáo cấp có thẩm quyền, dự kiến sau khi sắp xếp giảm 88 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với đầu kỳ (là năm 2015), đạt tỷ lệ 13,2%. UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo về việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện tinh giản 84 người, quyết định giao biên chế công chức năm 2019 giảm so với năm 2015 là 194 biên chế, đạt tỷ lệ cắt giảm 6,78% so với yêu cầu giảm tối thiểu 10%, quyết định giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 giảm so với năm 2015 là 1.027 người, đạt tỷ lệ cắt giảm 4,53% so với yêu cầu giảm tối thiểu 10%. Tiếp tục tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2020. Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh xếp thứ 28/63 tỉnh, thành…/.

Lan Phương