VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế

Dienbien.gov.vn – Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tổ chức, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Vừa qua, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1882/KH-UBND tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/7/2019. Thời gian triển khai từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019; phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, nội dung tuyên truyền của kế hoạch nhằm truyền thông, tuyên truyền về BHYT, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên. Truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và khám, chữa bệnh BHYT. Treo băng rôn khẩu hiệu trên các đường phố chính, khu vực đông dân cư, với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau: Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân để đạt tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững; tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về BHYT gắn với thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương liên quan và của UBND tỉnh; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn; tăng cường tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện treo băng rôn, biểu ngữ trên các tuyến đường chính, thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực đông dân cư. Hướng dẫn các đơn vị Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế./.

Thanh Tâm