VPUB - Tăng cường hoạt động đối ngoại năm 2019

Dienbien.gov.vn – Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 735/UBND-NC về hoạt động đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2019.

Theo đó, mục đích của kế hoạch đề ra: Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt chẽ các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa hoạt động đối ngoại với kinh tế đối ngoại, giữa chủ trương hội nhập quốc tế với nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài, tạo môi trường thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Hoạt động đối ngoại phải đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo, quản lý và điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương về công tác đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Nhiệm vụ của kế hoạch nhằm: Mở rộng và tăng cường hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực: ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa... phối kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tích cực, chủ động hội nhập, tham gia các hội thảo, hội nghị cấp khu vực và thế giới; tăng cường các biện pháp để nâng cao vị thế của tỉnh trong  quan hệ hợp tác quốc tế. Tập trung chỉ đạo công tác biên giới lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực đối ngoại, nhất là về chuyên môn, ngoại ngữ; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác đối ngoại của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Thanh Tâm