VPUB - Nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2018 - 2019

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc, toàn diện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục; trong đó quán triệt phương hướng và cụ thể hóa, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, phương hướng chung của Ngành GD&ĐT năm học 2018 - 2019 là: Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục mầm non tập trung các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông. Giáo dục chuyên nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Giáo dục thường xuyên tập trung trung củng cố, phát triển các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sáp nhập, thành lập; tăng cường hiệu quả hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập.

Các nhiệm vụ chủ yếu Ngành GD&ĐT cần thực hiện gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Hội nhập quốc tế trong GD&ĐT; Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để thực hiện phương hướng và các nhiệm vụ trên, ngành GD&ĐT cần triển khai các giải pháp cơ bản: Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về GD&ĐT; Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT; Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn căn cứ nội dung Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GD&ĐT và Chỉ thị này, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, 2019 và đảm bảo lộ trình đạt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018 - 2019. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn huy động từ cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quy hoạch, điều chỉnh, mở rộng diện tích đất, trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường PT DTNT tại địa phương theo Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025. Quy hoạch, cấp đất cho các cơ sở giáo dục mới thành lập hoặc dự kiến thành lập theo kế hoạch.

Các sở, ban, ngành tỉnh triển khai các nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ phát triển GD&ĐT theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Phối hợp làm tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội về đổi mới GD&ĐT và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2018 - 2019.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đổi mới GD&ĐT và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2018 - 2019.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tỉnh cần chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn; nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, học lên cao đẳng, đại học và học nghề sau trung học; ủng hộ xây dựng trường, lớp học, nhà ở cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên và đảm bảo các điều kiện khác. Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát cùng ngành GD&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019./.

Lan Phương (BS)