Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2014, tỉnh Điện Biên

Quyết định