VPUB – Điện Biên nghiêm túc thực thi Công ước chống tra tấn trên địa bàn

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước), UBND tỉnh Điện Biên đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2539/KH-UBND ngày 09/7/2015 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong quân đội vào tối 15/12/2017.

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công ước theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý. Hàng năm, lãnh đạo các đơn vị bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tập huấn các quy định, quy trình công tác, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên chức đều lồng ghép phổ biến, quán triệt các nội dung của Công ước chống tra tấn, qua đó chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến quyền công dân, tra tấn, bức cung, nhục hình trong quá trình thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Kết quả, trong công tác điều tra, truy tố, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, xử lý tội phạm như Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phổ biến, quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Hình sự, Tố tụng Hình sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, khắc phục sơ hở, thiếu sót, chấn chỉnh sai phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng Công an nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, các nội dung Công ước chống tra tấn, quy định của pháp luật Tố tụng Hình sự, quy định, quy trình công tác của ngành. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sỹ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sỹ vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót. Do đó, trong năm 2017, địa bàn tỉnh Điện Biên không để xảy ra vụ việc nào có liên quan đến các vi phạm như tra tấn, bức cung, nhục hình trong hoạt động bắt, giam giữ, khởi tố điều tra, xử lý tội phạm dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cán bộ y tế khám bệnh cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, Ban giám đốc Công an tỉnh thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Trại tạm giam Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, rà soát, chấn chỉnh công tác tạm giữ, tạm giam, làm tốt công tác tuần tra, canh gác, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các nhà tạm giữ, trại tạm giam trên địa bàn. Kết quả trong năm 2017, địa bàn tỉnh Điện Biên không để xảy ra vụ việc nào vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam. Các nhà tạm giữ, trại tạm giam trên địa bàn được đảm bảo tuyệt đối an toàn, đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra vụ việc nào can, phạm nhân chống phá, tự sát, trốn khỏi nơi giam giữ, vi phạm nội quy, kỷ luật trại tạm giam, nhà tạm giữ. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giam giữ, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân, người bị tạm giữ. Cơ sở vật chât của trại tạm giam, các nhà tạm giữ trên địa bàn cơ bản đã được đầu tư xây dựng đảm bảo về quy mô, đáp ứng được yêu cầu tạm giam, tạm giữ.

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo, tố giác liên quan đến tra tấn, Cơ quan điều tra các cấp và các đơn vị được giao thực hiện một số hoạt động điều tra trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong năm 2017 đã tiếp nhận, xử lý, thụ lý, giải quyết 371 tin báo, tố giác vê tội phạm (đạt tỷ lệ 100%), đã ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 206 tin, ra Quyết định không khởi tố vụ án đối với 144 tin, đang tiếp tục xác minh 21 tin. Trong tổng số 371 tin báo, tố giác đã tiếp nhận và giải quyết không có tin báo, tố giác nào liên quan đến tra tấn. Đặc biệt trong năm 2017 không có vụ việc nào vi phạm trong hoạt động bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm và liên quan đến tra tấn do cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Tư pháp thực hiện.

Song song với công tác quản lý nghiệp vụ, công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn các nghĩa vụ của Công ước cũng được  UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng trên địa bàn, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 58 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, đặc biệt trong đó có các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác điều tra, giam giữ và khiếu nại tố cáo như: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo... qua đó góp phần bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Công ước chống tra tấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả việc triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đẩy mạnh công tác phổ biến, truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật, huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân vào công tác theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tích cực phát hiện, đấu tranh, tố giác các vụ việc vi phạm nhân quyền, tra tấn, bức cung, nhục hình, vi phạm pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, thi hành tạm giữ, tạm giam; tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức các nội dung Công ước chống tra tấn; tập huấn nâng cao trình độ công tác chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trong quá trình thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường họp cán bộ không chấp hành quy định, quy trình công tác, có hành vi bức cung, nhục hình; tích cực nghiên cứu, phát hiện những vấn đề còn sơ hở, thiếu sót, bất cập, chủ động đề xuất các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác điều tra, xử lý, bắt, giam giữ tội phạm, xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát chặt chẽ, phòng ngừa hiệu quả các hoạt động tra tấn, bức cung, nhục hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hình sự trên địa bàn./.

Đặng Phương