VPUB - Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên lên hạng III và lên hạng II năm 2017 - 2018

Dienbien.gov.vn - Để triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu của đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2017 - 2018 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ hạng IV lên hạng III (áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0) và từ hạng III lên hạng II (áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1).

Cụ thể, đối tượng dự thi gồm: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm: Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Bản sơ yếu lý lịch của viên chức; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức; Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Văn bản cử dự thi của cơ quan, đơn vị quản lý; Các quyết định của cá nhân...

Đối với kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III (áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 - 4,89) và từ hạng III lên hạng II (áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 - 4,98), thí sinh tham dự các môn thi: kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ; Tin học.

Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 55/100 điểm trở lên, căn cứ kết quả là tổng điểm bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ để xác định người trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có 2 người bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển là người có điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người có thâm niên công tác lâu hơn là người trúng tuyển. Viên chức không trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm Phổ biến Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tới toàn thể các đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên thuộc cơ quan, đơn vị quản lý; Tổ chức xây dựng đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên của cơ quan, đơn vị trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh; Thành lập Hội đồng sơ tuyển xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của cơ quan, đơn vị để xét cử những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, gửi hồ sơ và danh sách kết quả xét duyệt. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung xác nhận trong hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của cá nhân./.

Đặng Phương