VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Dienbien.gov.vn - Trong thời gian vừa qua, các Sở ngành và thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung Triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời đưa gia nhiều giải pháp, chương trình, kế hoạch để quản lý đô thị, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép, qua đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn được nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ góp phần xây dựng diện mạo đô thị thành phố ngày một khang trang, hiện đại.

Tuy nhiên, kết quả công tác kiểm tra quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Thanh Bình, Him Lam, Noong Bua, Tân Thanh thành phố Điện Biên Phủ cho thấy vẫn còn nhiều các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ kênh mương, vi phạm tĩnh không sân bay.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng đô thị nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành liên quan, UBND thành phố tiếp tục nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh vê công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát hệ thống khung khổ pháp lý về quản lý trật tự xây dựng đô thị, những bất cập trong các quy định về xử lý, cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bô sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung làm cơ sở tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 29/9/2017…

Ngoài ra, UBND thành phố Điện Biên Phủ chủ động phối họp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, tiếp tục tăng cường các biện pháp đê quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Mục 2.1 Phần III Văn bản số 998/SXD-TTr ngày 31/8/2017 nêu ừên và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạp trung xử lý các trường họp vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; có báo cáo kết quả gửi ƯBND tỉnh, Sở Xây dựng trước ngày 25/10/2017.

Tuyết Anh (BT)