VPUB - Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017

Tải file văn bản tại đây