VPUB - công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017

Xem chi tiết nội dung văn bản tại tại đây 

Xem chi tiết nội dung biểu mẫu tại đây