VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Dienbien.gov.vn – Ngày 25/9, UBND tỉnh có văn bản số 2762/UBND-NC về việc thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn đầy đủ, kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, tự ý đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Về việc xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công theo văn bản số 690/UBND-NC ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh: Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trình Chính phủ. Sau khi dự thảo Nghị định được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo thực hiện việc thành lập Trung tâm hành chính công.

Phạm Hà (B/T)