VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Dienbien.gov.vn - Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1324/BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc phê duyệt văn bản chỉ đạo việc cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm: Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện việc lập danh sách, phát hành thẻ BHYT năm 2017 cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng điều chỉnh theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện điều chỉnh giá trị sử dụng, số tiền đóng BHYT đối với những thẻ BHYT được cấp có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2017 đã cấp cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm liền kề với giá trị sử dụng của thẻ BHYT đã cấp. Phối hợp với Sở Tài chính đối chiếu, tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước đóng BHYT của người tham gia BHYT tính theo giá trị thẻ từ ngày 01/01/2017. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh theo quy định cho các trường hợp người tham gia BHYT đã khám, chữa bệnh trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm được cấp thẻ BHYT.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đối chiếu, tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế của người tham gia BHYT tính theo giá trị sử dụng thẻ từ ngày 01/01/2017.

UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách đối tượng trên địa bàn thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan để cấp thẻ cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân trên địa bàn hiểu về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế liên tục; trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đã khám, chữa bệnh trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh theo quy định./.

Thanh Tâm