VPUB - Dự án thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ

Tên Dự án: Dự án thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ

Tóm tắt: Dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Phần Lan, đây là một dự án quan trọng, có đóng góp lớn trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh

Tình trạng: Hoàn thành trong năm 2016