LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
1589/SNN-KHTC đề nghị tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên về DỰ KIẾN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/08/2022 Chi tiết
Văn bản của Công ty cổ phần xây lắp điện đức bảo Kon Tum - Chi nhánh Điện Biên đề nghị đăng tải thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của dự án "đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản đất làm VL san lấp tại bản Pom Loi phường Nam thanh thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên 27/08/2022 Chi tiết
1487/SNV-TĐKT lấy ý kiến của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 17/08/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 09/09/2022 Chi tiết
1565/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2030 08/09/2022 Chi tiết
1173/STP-VP Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 08/09/2022 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" 23/08/2020 Chi tiết
Số 58/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba 04/10/2020 Chi tiết
QĐ-UBND Về Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25/10/2020 Chi tiết
1533/SNV-BTĐKT V/v xin ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Huân chương Lao động các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 19/10/2020 Chi tiết
Số:1589/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 02/11/2020 Chi tiết
2466/SNN-BVTV Vv đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. 07/01/2021 Chi tiết
55/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 22/01/2021 Chi tiết
300/SNN-CCKL về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử với dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 27/03/2021 Chi tiết
14/SNV-TĐKT về việc lấy ý kiên nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị CP tặng Cờ thi đua CP năm 2020 20/03/2021 Chi tiết
18/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động các hạng. 15/04/2021 Chi tiết
25/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các cá nhân đề nghị CT nước tặng Huân chương lao động hàng Ba 22/04/2021 Chi tiết
29/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng 11/05/2021 Chi tiết
Số 993/SLĐTBXH-VL-ATLĐ V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên (lần 2) 25/06/2021 Chi tiết
41/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến nhân dân trên công thông tin điện tử đối với cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba 15/06/2021 Chi tiết
223/VPUB-KSTT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND 15/06/2021 Chi tiết
578/BCH-TM Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh 30/06/2021 Chi tiết
25/TB-UBND Thông báo về việc lấy ý kiến tham gia về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa 15/08/2021 Chi tiết
1326/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 24/08/2021 Chi tiết
1309/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp NHà nước 20/08/2021 Chi tiết
1840/SNN-CCTL Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 11/09/2021 Chi tiết
40/TB-UBND Về việc lấy ý kiến tham gia vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé 11/09/2021 Chi tiết
1703/SLĐTBXH-BTXH V/v lấy tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 12/09/2021 Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH V/v phối hợp thông báo danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- năm 2021 09/09/2021 Chi tiết
1450/SNV-BTG V/v lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp một số nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên 21/09/2021 Chi tiết
61/TB-UBND Về việc lấy ý kiến tham gia về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Mường Ảng 30/09/2021 Chi tiết
2270/CAT-PV05 Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 30/09/2021 Chi tiết
V/v lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Điện Biên 17/10/2021 Chi tiết
V/v lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Điện Biên Đông 30/10/2021 Chi tiết
tham gia ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Tham gia ý kiến Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Tham gia ý kiến Về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
2396/SNN-TCCB lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở NN&PTNT; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên 21/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 27/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 28/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 29/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 28/11/2021 Chi tiết
Về việc tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 02/03/2022 Chi tiết
Dự thảo tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/03/2022 Chi tiết
443/SNN-CCTL V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12/04/2022 Chi tiết
2724/SLĐTBXH-BTXH về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24/12/2021 Chi tiết
564/ /SLĐTBXH -BTXH về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 20/04/2022 Chi tiết
577/SLĐTBXH-VP xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 22/04/2022 Chi tiết
534/SNV-BTĐKT V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 08/04/2022 Chi tiết
Dự thảo 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 08/05/2022 Chi tiết
327/SKHCN-TĐC đề nghị đăng tải dự thảo văn bản QPPL trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 30/04/2022 Chi tiết
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc trình dự thảo Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sổ 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14/05/2022 Chi tiết
Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh về việc trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phố thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14/05/2022 Chi tiết
759/SNV-TNTG V/v lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/05/2022 Chi tiết
915/TTr-SNV V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 09/06/2022 Chi tiết
589/SCT-QLCN V/v đề nghị đăng tải dự thảo văn bản QPPL trên công thông tin điện tử của tỉnh 15/05/2022 Chi tiết
1159/SNN-CNTS Về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030 02/07/2022 Chi tiết
1178/STC-QLG Về việc đăng tải dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh 17/07/2022 Chi tiết
1393/SNN-CCTL đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh về Dự Thảo QUYẾT ĐỊNH Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng,chống thiên tai tỉnh Điện Biên 27/07/2022 Chi tiết
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm, phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên trên 29/07/2022 Chi tiết
Công văn về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên - Sở Tài Chính 23/07/2022 Chi tiết
V/v xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 27/07/2022 Chi tiết
1529/SNN-TCCB đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; NGHỊ QUYẾT về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12/08/2022 Chi tiết
Thông báo Kết quả Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, tỉnh Điện Biên 13/08/2022 Chi tiết
Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  lavilla green city west lakes golf & villas https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/ Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Astral City Bảo Lộc Park Hills Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Taxi tải Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  Chuyển nhà  Lịch Vạn Niên Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Taxi tải Novaworld Đà lạt Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Tecco Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc Căn hộ Legacy Central Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh luatvanphuc.vn Honas residence ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ Thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp AquaCity.TV T&T City Millennia Xây nhà trọn gói thu mua phe lieu thinh phat NTVV https://www.gemskyworld.tv/ giá chuyển nhà trọn gói kiến vàng Vin Hưng yên Nhơn hội new city The Classia Khang Điền https://www.novaworldhotram.net/ Khóa chống trộm xe máy Merry land Merry land quy nhơn ô dù quảng cáo Aqua City Nova Land Masterise homes Đồng hồ Rolex ô dù quảng cáo Định cư toàn cầu Bluesea Định cư canada diện tay nghề Máy lạnh âm trần daikin Máy lạnh tủ đứng Panasonic Du học New Zealand Du học Úc https://www.meyhomescapitals.vn/ Vinhomes Dream City Dragon Ocean Đồ Sơn https://www.dragonpearl.land Thu mua phế liệu giá cao giá vé máy bay Chuyển nhà Kiến Vàng ID Junction Long Thanh Lắp internet FPT merry land quy nhơn https://www.astralcity.land/ https://www.merryquynhon.com/ https://www.bconspolygon.land/ Du lịch Quảng Bình bảng giá akari city bình tân Đại Phương giá xây dựng phần thô Novaworld hồ tràm Vinhomes Grand Park vanbuom.net Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam Đại lý cáp mạng vé máy bay sim số đẹp sim giá gốc sim số đẹp thế giới truyên Q99Group Công ty etinco máy lọc nước sd501
°