UBND tỉnh đương nhiệm

100%

Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh

                                                            

Lê Thành Đô                                       Lê Văn Quý                                        Lò Văn Tiến

PCT Thường trực UBND tỉnh                Phó CT UBND tỉnh                              Phó CT UBND tỉnh

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°