Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
144/GM-UBND 09/11/2018 UBND tỉnh Giấy mời dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 11 (lần 2) năm 2018 144.doc
00 09/11/2018 UBND tỉnh Lưu ý: Tài liệu dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 11 (lần 2) năm 2018 (Nội dung 1.2 và 1.4 đã được cập nhật lại bản mới nhất ngày 14/11/2018)
1.1 09/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 1.1. KHKTXH2019.rar
1.2 09/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 ( Bản mơi) Báo cáo đánh giá giữa kỳ.rar
1.3 09/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên 1.3.Dtuconggiuaky16-20va2019.rar
1.6 09/11/2018 Sở Tài chính Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 6.Totrinh1807veBCquyettoan2017.doc
1.10 09/11/2018 Sở Nội vụ Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2019 1.10.Về việc giao biên chế hanh chinh 2019.rar
2.4 09/11/2018 Sở Tài chính Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; nhiệm vụ năm 2019 2.4.Totinh1798veBCtietkiem.doc
2.7 09/11/2018 Sở kế hoạch và Đầu tư Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT huyện Nậm Pồ 2.7.họp ubnd - noi tru nam po.rar
1.4 09/11/2018 Sở Tài chính Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019 (Bản mơi) 1.4. DT Thu, chi 2019 (Phát hành DS).rarbao cao 3 nam.rar
1 2 3 4 5