Nội dung đơn thư
Họ và tên ông Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ
Nội dung Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua
Ngày nhận đơn 23/07/2017
Kết quả xử lý đơn

Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng không thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với UBND thành phố Điện Biên Phủ (là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chi trả tiền hỗ trợ) xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để ông Nguyễn Mạnh Hùng biết./.

Văn bản trả lời Tải xuống