Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Mường Lay năm 2018
Ngày nhận đơn 26/02/2018
Kết quả xử lý đơn
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của LĐ UBND thị xã Mường Lay, tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất của UBND thị xã Mường Lay.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file