Nội dung đơn thư
Họ và tên Lò Văn Nơi
Địa chỉ Đội 3 xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa
Nội dung Đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày nhận đơn 31/01/2018
Kết quả xử lý đơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã ban hành văn bản số 12/BTCD-XLĐT ngày 06/02/2018 chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa để chỉ đạo xem xét, giải quyết đề nghị của công dân theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file