Nội dung đơn thư
Họ và tên Thào A Tàng
Địa chỉ Bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
Nội dung Đề nghị xem xét đền bù đất đai khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch xây dựng bãi rác thải tại huyện Mường Nhé.
Ngày nhận đơn 16/01/2018
Kết quả xử lý đơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 07/BTCD-XLĐT ngày 24/01/2018 chuyển đơn đề nghị của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết nội dung đề nghị của công dân theo thẩm quyền.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Tải xuống