Nội dung đơn thư
Họ và tên Vừ A Chù
Địa chỉ Thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
Nội dung Đề nghị giải quyết việc Hội đồng bồi thường GPMB huyện Tủa Chùa chi trả nhầm tiền bồi thường đất đai cho hộ gia đình khác (ông Sùng A Tráng). Gia đình đã đề nghị UBND huyện Tủa Chùa nhiều lần song đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ngày nhận đơn 21/01/2018
Kết quả xử lý đơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Văn bản số 08/BTCD-XLĐT ngày 24/01/2018 chuyển đơn đề nghị của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định pháp luật.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết File đính kèm 1 File đính kèm 2