Nội dung đơn thư
Họ và tên Chang A Chù
Địa chỉ bản Háng Tớ Mang 2, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nội dung đề nghị được chi trả tiền bảo vệ rừng trong khi ông tham gia đội bảo vệ, ông đã đến gặp trưởng thôn Háng Tớ Mang song không được giải quyết.
Ngày nhận đơn 25/05/2018
Kết quả xử lý đơn
Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT - TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung đề nghị của công dân theo thẩm quyền; trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file