Nội dung đơn thư
Họ và tên Hạng A Tà
Địa chỉ Bản Nậm Piển, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà.
Nội dung Không nhất trí với mức phạt do vi phạm về quản lý lâm sản.
Ngày nhận đơn 28/05/2018
Kết quả xử lý đơn

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh.

Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file