Nội dung đơn thư
Họ tên Mai Thị Dủi
Tiêu đề Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân (bà Mai Thị Dủi)
Địa chỉ
Nội dung

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Điện Biên nhận được đơn đề nghị của bà Mai Thị Dủi, địa chỉ: tổ 6, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nội dung đơn không nhất trí với Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ báo cáo quá trình thực hiện bản án phúc thẩm số 03/2014/HC-PT ngày 19/02/2014 của tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và xin thực hiện điều chỉnh, bổ sung về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với gia đình bà Mai Thị Dủi và gia đình ông Trịnh Xuân Hải thuộc dự án: xây dựng Trung tâm thương mại thành phố Điện Biên Phủ; đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Tài liệu đính kèm Tải xuống
Nội dung trả lời
Đơn vị xử lý Thành phố Điện Biên Phủ
Ngày trả lời 02/08/2017
Nội dung trả lời

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Luật khiếu nại, Luật đất đai, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn bà Mai Thị Dủi viết đơn khiếu nại Báo cáo số 202/BC-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ gửi Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo để bà Mai Thị Dủi biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Tài liệu đính kèm Tải xuống


Các bài đã đăng