Nội dung đơn thư
Họ và tên Mai Thị Dủi
Địa chỉ
Nội dung Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân (bà Mai Thị Dủi)
Ngày nhận đơn 24/07/2017
Kết quả xử lý đơn

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Luật khiếu nại, Luật đất đai, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn bà Mai Thị Dủi viết đơn khiếu nại Báo cáo số 202/BC-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ gửi Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo để bà Mai Thị Dủi biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Văn bản trả lời Tải xuống