Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân (bà Mai Thị Dủi) (24/07/2017 12:00:00 SA)

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Luật khiếu nại, Luật đất đai, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn bà Mai Thị Dủi viết đơn khiếu nại Báo cáo số 202/BC-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ gửi Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo để bà Mai Thị Dủi biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua(23/07/2017 12:00:00 SA)

Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng không thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với UBND thành phố Điện Biên Phủ (là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chi trả tiền hỗ trợ) xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để ông Nguyễn Mạnh Hùng biết./.

Xem chi tiết ...
1