Quy định về hưởng lương hưu với quân nhân(21/09/2017 7:00:00 CH)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, thì nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong Quân đội, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân, mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được thì khi nghỉ việc được hưởng lương hưu hàng tháng. 

Thời gian công tác trong quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian là quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ quân đội.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu bà Mỹ có đủ điều kiện về thời gian công tác trong quân đội và thời gian công tác được tính tuổi quân, đồng thời nếu đơn vị không còn nhu cầu bố trí, có quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi phục vụ tại ngũ thì bà được xem xét, giải quyết chế độ hưởng lương hưu hàng tháng.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân (bà Mai Thị Dủi) (24/07/2017 12:00:00 SA)

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Luật khiếu nại, Luật đất đai, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn bà Mai Thị Dủi viết đơn khiếu nại Báo cáo số 202/BC-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ gửi Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo để bà Mai Thị Dủi biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua(23/07/2017 12:00:00 SA)

Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng không thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với UBND thành phố Điện Biên Phủ (là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chi trả tiền hỗ trợ) xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để ông Nguyễn Mạnh Hùng biết./.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân ở huyện Tủa Chùa(27/07/2017 2:35:42 CH)

Qua xem xét nội dung đơn, các tài liệu kèm theo; sau khi báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Căn cứ Luật đất đai, Bộ Luật dân sự, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; đơn của bà Cứ Thị Dinh không thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên trả lại đơn và hướng dẫn bà khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để bà Cứ Thị Dinh biết thực hiện./.

        

Xem chi tiết ...
1