LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Tổ chức Cuộc thi Thuyết minh viên du lịch tỉnh Điện Biên năm 2017 09/03/2019 Chi tiết
Vv đăng tải nội dụng dự thảo Nghị quyết xét tặng Huy hiệu tỉnh Điện Biên 10/10/2018 Chi tiết
Xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên 15/07/2018 Chi tiết
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN 28/03/2019 Chi tiết
Tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri 30/04/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân, trên Cổng thông tin điện tử, đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng năm 2019 10/10/2019 Chi tiết
V/v thực hiện quy trình thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Mường Lay hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 30/10/2019 Chi tiết
Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định danh mục dự án khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 20/03/2020 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba 20/03/2020 Chi tiết
Số 457/UBND-KTN 25/03/2020 Chi tiết
Số: 490/SNV-TĐKT 10/04/2020 Chi tiết
Số 718/SNV-TĐKT 05/06/2020 Chi tiết
Số 827/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến của người dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba 15/06/2020 Chi tiết
Số 844/SNV -TĐKT Lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì 19/06/2020 Chi tiết
1177-CV/TU Về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 31/07/2020 Chi tiết
619/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng nhất 08/05/2020 Chi tiết
Số:1231/SNN-BVTV Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh 31/07/2020 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°