Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
22/01/2018
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên
22/01/2018

Lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay

Trụ sở Văn phòng HĐND & UBND thị xã Mường Lay

25/01/2018
Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên. 
Lò Thị Bích - Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên.
Trụ sở tiếp công dân tỉnh
25/01/2018
Trần Văn Sơn - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu