Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
22/01/2018
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên

Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

25/01/2018
Ông Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên. 
Bà Lò Thị Bích - Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên.
Trụ sở tiếp công dân tỉnh
25/01/2018
Ông Trần Văn Sơn - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
26/04/2018

Bà Lò Thị Luyến, Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

26/04/2018

- Ông Lò Văn muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/05/2018

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/05/2018

- Bà Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban tường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

- Ông Vùi Văn Nguyện, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/06/2018

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/06/2018

Bà Quàng Thị Vân, Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

25/06/2018

- Ông Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Ông Tẩn Minh Long, Phó trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh.

Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/07/2018

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/07/2018

Ông Mùa A Vảng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/07/2018

- Ông Lò Văn Muôn - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Lê Hoài Nam - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/08/2018

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

27/08/2018

Ông Sùng A Hồng - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

27/08/2018

- Bà Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Bà Vi THi Hương, Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/09/2018

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/09/2018

Bà Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/09/2018

- Ông Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Mùa Thanh Sơn- Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu