Quy định về hưởng lương hưu với quân nhân(21/09/2017 7:00:00 CH)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, thì nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong Quân đội, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân, mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được thì khi nghỉ việc được hưởng lương hưu hàng tháng. 

Thời gian công tác trong quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian là quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ quân đội.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu bà Mỹ có đủ điều kiện về thời gian công tác trong quân đội và thời gian công tác được tính tuổi quân, đồng thời nếu đơn vị không còn nhu cầu bố trí, có quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi phục vụ tại ngũ thì bà được xem xét, giải quyết chế độ hưởng lương hưu hàng tháng.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân (bà Mai Thị Dủi) (24/07/2017 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Luật khiếu nại, Luật đất đai, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn bà Mai Thị Dủi viết đơn khiếu nại Báo cáo số 202/BC-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ gửi Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo để bà Mai Thị Dủi biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua(23/07/2017 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng không thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với UBND thành phố Điện Biên Phủ (là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chi trả tiền hỗ trợ) xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để ông Nguyễn Mạnh Hùng biết./.

Xem chi tiết ...
Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân ở huyện Tủa Chùa(27/07/2017 2:35:42 CH)

Qua xem xét nội dung đơn, các tài liệu kèm theo; sau khi báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Căn cứ Luật đất đai, Bộ Luật dân sự, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; đơn của bà Cứ Thị Dinh không thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên trả lại đơn và hướng dẫn bà khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để bà Cứ Thị Dinh biết thực hiện./.

        

Xem chi tiết ...
1 Thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ(27/07/2017 3:39:28 CH)

Dienbien.gov.vn – Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Hoa; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó người yêu cầu thông báo là của ông Phạm Việt Đức 

Người cần tìm kiếm là bà Trần Thị Hoa; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nơi cư trú cuối cùng: số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tinh Điện Biên.

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho bà Trần Thị Hoa; sinh ngày 25/9/1991; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nơi cư trú cuối cùng: số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/11/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hoa ở đâu hoặc ai biêt tin tức gỉ của bà Hoa thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc ông Phạm Việt Đức (Sỗ nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phô Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đê giải quyêt việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của bà Hoa thì ông Đức sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn vói bà Hoa theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (25/7/2016), Thông báo này phải được được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp; cổng thông tin điện tử của Tòa án, ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

Xem chi tiết ...
Thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ(27/07/2017 3:17:17 CH)

Dienbien.gov.vn – Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Nguyễn Thanh Hưng sinh năm 1984

Theo đó người yêu cầu thông báo là của chị Tạ Thị Quỳnh Hoa 

Người cần tìm kiếm là anh Nguyễn Thanh Hưng - sinh ngày 21/12/1984; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho anh Nguyễn Thanh Hưng - sinh ngày 21/12/1984; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/10/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hưng ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của anh Hưng thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc chị Tạ Thị Quỳnh Hoa (địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của anh Hưng thì chị Hoa sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn với anh Hưng theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (06/9/2016), Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện Biên và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

 

Xem chi tiết ...
Thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ (25/11/2016 7:00:00 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú với chị Vàng Thị Dí

Diebien.gov.vn – Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Vàng Thị Dí sinh năm 1993.

Theo đó, người yêu cầu Thông báo là anh Ngô Văn Khào, địa chỉ: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Người cần tìm kiếm là Chị Vàng Thị Dí – sinh năm 1993; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho chị Vàng Thị Dí – sinh năm 1993; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/09/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dí ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của chị Dí thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc anh Ngô Văn Khào (địa chỉ: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình. 

Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của chị Dí thì anh Khào sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn với chị Dí theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (25/11/2016), Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

Xem chi tiết ...
Thông báo của tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ(20/07/2017 3:34:04 CH)

Thông báo tìm người mất tích tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Hiên

Dienbien.gov.vn - Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thông báo tìm người mất tích tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Hiên

Theo đó người yêu cầu Tòa án thông báo là ông Đào Đức Sở - Sinh năm 1942; địa chỉ: số nhà 63, tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Người cần tìm kiếm là bà Trần Thị Hiên; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Nhà hàng ăn uống Ngọc Hiên, Khách sạn hàng không - Tổ dân phố 04, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Bà Trần Thị Hiên; Địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng: Nhà hàng ăn uống Ngọc Hiên, Khách sạn hàng không - Tổ dân phố 04, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã biệt tích từ năm 2000 cho đến nay mà không không có tin tức xác thực về việc bà Hiên còn sống hoặc đã chết. Hiện nay bà Hiên ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 1 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Ông Đào Đức Sở - Sinh năm 1942; Địa chỉ: số nhà 63, tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tuyên bố bà Trần Thị Hiên mất tích. 

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, bà Trần Thị Hiên không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định”.

 

 

 

Xem chi tiết ...
1