VPUB - Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo

Đăng ngày 04 - 05 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng là: Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng... Nhận thức rõ điều đó, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy Điện Biên đã đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ Đảng viên thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Cuộc họp Chi bộ tại bản Yên Sơn, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

Năm 2018, BTG Tỉnh ủy đã thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nổi bật, đã triển khai ban hành văn bản liên quan tới triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh, của Trung ương đến MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh, BTG cấp huyện và Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc, để triển khai tổ chức thực hiện; chỉ đạo việc nắm dư luận xã hội trong ngày, trong tuần, đặc biệt đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm, những vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hội nghị báo cáo viên các cấp, các cuộc họp, sinh hoạt của các hội, đoàn thể, các cuộc đi nắm bắt tình hình trực tiếp tại cơ sở, BTG Tỉnh ủy đã kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội nổi bật báo cáo BTG Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy đúng thời gian quy định. Qua đó, đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, BTG Tỉnh ủy cũng đã chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành tham mưu trình Thường trực, BTV Tỉnh ủy, giúp BTV Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo. Năm 2018, Ban đã xây dựng tổng số 69 văn bản trình Thường trực, BTV Tỉnh ủy; trong đó có 6 kế hoạch, 9 báo cáo sơ tổng kết các chỉ thị nghị quyết, 1 Đề án , 2 Chương trình; 52 báo cáo công tác báo chí hàng tuần. BTG Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; biên soạn, biên tập 36 số Thông tin tổng hợp, 12 số Thông tin an ninh tư tưởng, Thông tin chuyên đề, phát hành 3.000 cuốn Sổ tay Sinh hoạt chi bộ/ tháng phục vụ tuyên truyền, tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngoài ra Ban còn biên soạn cuốn sách "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tham gia ý kiến; thẩm định 73 văn bản, đề án liên quan đến công tác tuyên giáo do các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị đề nghị.

Bên cạnh đó, BTG Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Thường trực, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII); các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương. Phối hợp với Văn phòng, các ban xây dựng Đảng tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Tích cực tham mưu BTV Tỉnh ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt vai trò chủ trì, đầu mối, phổi hợp với các sở, ngành, đơn vị trong khối tư tưởng văn hóa, khoa giáo, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. BTG Tỉnh ủy bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động phối hợp các ngành thuộc khối khoa giáo tham mưu cấp ủy ban hành các ván bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao, an sinh xã hội.

Năm 2018, Ban đã thực hiện đổi mới đồng bộ công tác tuyên truyền; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảng bộ các cấp năm 2018. Ngành Tuyên giáo đã bám sát cơ sở, địa bàn để chỉ đạo hệ thống tuyên truyền từ tỉnh tới cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ban đã chỉ đạo phòng chức năng xây đựng báo cáo công tác báo chí hàng tuần để lãnh đạo Ban, Thường trực Tỉnh ủy có đánh giá toàn diện, nhanh chóng, kịp thời các mặt hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... trên địa bàn tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Một kết quả nổi bật nữa, đó là thực hiện Quy định số 221 - QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Quy chế phối hợp giữa BTG các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, BTG Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh; các sở, ban, ngành chức năng trong việc triển khai Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đặc biệt là việc khai thác tài nguyên khoáng sản; tranh chấp đất đai, phá rừng; bán hàng đa cấp; triển khai thực hiện dự án; dịch bệnh, tham nhũng... Kết quả trong năm 2018, đã phối hợp giải quyết được 10 vụ việc phức tạp, nhạy cảm, qua đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết kịp thời cấc vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Đặng Hải Triều - Phó trưởng BTG Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong năm qua vẫn còn một số bất cập như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác tuyên truyền có việc chưa nhạy bén. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn chậm, các tin bài đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội... còn chung chung. Bên cạnh đó, ý thức học tập các nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các lĩnh vực khoa giáo của Đảng có việc kết quả còn hạn chế”.

Trước thực trạng trên, để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong thời gian tới, BTG Tỉnh uỷ đã đề ra một số giải pháp mang tính trọng tâm như: Bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh úy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTG Trung ương để chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo; tăng cường sự phối hợp giữa Ban với các ngành thuộc khối tuyên giáo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Đặc biệt cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; củng cố và giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, chủ động trong nắm bắt, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, kịp thời cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường công tác đối thoại, thông tin hai chiều nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động trong đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch; thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, kích động, chống phá trên các trang mạng xã hội, trên Internet./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị giao ban định kỳ giữa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Bộ CHQS tỉnh Luông Pra Băng(30/09/2019 9:19 CH)

VPUB - Tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ cấp cơ sở năm 2019(26/09/2019 4:40 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2019(23/09/2019 5:37 CH)

VPUB - Hội thảo nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính văn phòng, đáp ứng...(12/09/2019 11:08 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy(06/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Đại hội Thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2019 - 2024 dự kiến diễn ra từ 2 -...(06/09/2019 4:34 CH)

VPUB - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất xác định tuyến ĐGHC, giải quyết tranh chấp đất đai liên...(23/08/2019 8:55 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

VPUB - Ngành Nội vụ sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...(16/07/2019 7:56 CH)

VPUB - Để cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực...(13/07/2019 6:11 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 dẫn đầu trong các cơ...(05/07/2019 10:50 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa XII,...(01/07/2019 7:54 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp...(25/06/2019 5:09 CH)

VPUB - Hội nghị tiếp xúc tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(21/06/2019 9:19 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của Hội nông dân trong việc tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Người...(16/06/2019 6:39 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng...(15/06/2019 3:56 CH)

VPUB - Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...(14/06/2019 4:53 CH)

VPUB - Trên 150 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019(11/06/2019 4:50 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh...(07/06/2019 6:47 CH)

VPUB - Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1): Ngày làm việc thứ nhất, xem xét, đóng góp ý kiến vào...(06/06/2019 11:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°