VPUB - Điện Biên Đông tập trung làm tốt công tác xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, thông qua các hoạt động, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của huyện Điện Biên Đông đã khẳng định là lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở; đồng thời là lực lượng nòng cốt xung kích trên các mặt trận phòng, chống cháy nổ, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; là thành phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Các đại biểu thăm quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2019 (dienbiendong.gov.vn).

Thượng tá Lê Văn Tín - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Điện Biên Đông cho biết: “Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, huyện Điện Biên Đông đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn như trình độ dân trí của đồng bào không đồng đều, giao thông không thuận lợi; tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường đến nhận thức, ý thức chính trị của các tầng lớp nhân dân. Từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quốc phòng, quân sự nói chung, công tác xây dựng DQTV nói riêng”.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông đã có những chủ trương, giải pháp kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; trong đó, xây dựng DQTV theo Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành là vấn đề được huyện đặc biệt quan tâm. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của DQTV trong những năm qua, đến nay tổng số DQTV của huyện đạt 2,5% dân số; tổ chức biên chế, thành phần lực lượng phù hợp với từng địa bàn cơ sở; được huấn luyện đảm bảo đúng đủ nội dung, chương trình và thời gian quy định; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98,2%; kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% khá, giỏi; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Để có được kết quả đó, huyện đã đặc biệt quan tâm lãnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò, chức năng, nhiệm vụ của DQTV cho mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong việc phát huy sức manh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với tuyên truyền trực tiếp. Ngoài ra, Ban CHQS huyện cũng đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật DQTV và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành ở huyện và cấp xã. Nhờ vậy nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân đối với công tác DQTV đã có sự chuyển biến rõ nét và đó là một trong những nhân tố quyết định nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn đầu vào và kiện toàn tổ chức biên chế DQTV phù hợp với đặc điểm địa bàn, yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương cũng được chú trọng. Hàng năm, Ban CHQS huyện Điện Biên Đông đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành Chỉ thị, Quyết định giao chỉ tiêu, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác DQTV, nhất là quy trình tổ chức xây dựng lực lượng. Trên cơ sở đó các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát số công dân trong độ tuổi để xây dựng kế hoạch và tổ chức đăng ký tuyển chon đầu vào DQTV trong thời bình phù hợp với điều kiện địa bàn và kế hoạch mở rộng lực lượng trong trạng thái quốc phòng. Quá trình tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia tích cực của nhân dân; đồng thời tiến hành rà soát nhằm bảo đảm số lượng và chất lượng của lực lượng DQTV.

 Công tác xây dựng lực lượng được thực hiện nghiêm túc theo hướng tinh gọn, có số lượng hợp lý, quy mô tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng chính trị, ưu tiên xây dựng dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, thông tin, trinh sát... để vừa có thể bảo đảm cho hoạt động tác chiến phòng thủ của các huyện, vừa xử lý được các tình huống xảy ra trên địa bàn. Hiện nay, quy mô tổ chức dân quân cơ động phổ biến là cấp trung đội, dân quân tại chỗ phổ biến cấp tổ, tiểu đội; dân quân thường trực được tổ chức 1 tiểu đội ở xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, về xây dựng tự vệ, quy mô tổ chức chủ yếu cấp tiểu đội. Đi đôi với công tác tổ chức biên chế, huyện Điện Biên Đông cũng đã chú trọng công tác phát triển Đảng và kiện toàn Ban CHQS cấp xã. Nhờ đó tỷ lệ Đảng viên trong DQTV của huyện đạt 15,4%; 100% Ban CHQS xã, thị trấn biên chế đủ 4 đồng chí theo quy định của Luật DQTV.

Trong công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV; huyện đã tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tổ chức diễn tập. Chất lượng huấn luyện phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quân sự cơ sở được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Điện Biên Đông thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch. Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện cử 11 đồng chí đi đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; 100% học viên sau khi tốt nghiệp được bố trí chức danh Chỉ huy trưởng hoặc chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã theo đúng mục tiêu đào tạo. Ngoài công tác huấn luyện thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, trình độ hiệp đồng cho cán bộ và DQTV, huyện rất coi trọng công tác diễn tập. Mỗi năm, cấp xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25 % xã, thị trấn. Ngoài ra, huyện còn tổ chức các hội thi, hội thao và cử lực lượng tham gia hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm và thực hiện chính sách đối với DQTV cũng thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Công tác kiểm tra được thực hiện theo phân cấp; trong đó, mỗi năm cấp huyện kiểm tra cấp xã, đơn vị tự vệ 2 lần. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, sửa chữa các mặt thiểu sót, tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV. Công tác sơ kết, tổng kết được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã chú trọng thực hiện, nhằm rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng và nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong thực hiện công tác DQTV. Đồng thời huyện cũng đặc biệt quan tâm đến thực hiện các chế độ, chính sách đối với DQTV theo quy định. Đến nay, trang phục của cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động trên địa bàn toàn huyện đã được bảo đảm đủ, thống nhất. Việc chi trả phụ cấp chức vụ quản lý cho cán bộ Ban CHQS và trợ cấp ngày công cho chiến sĩ DQTV khi được điều động đi làm nhiệm vụ được thực hiện theo đúng Luật; đối với lực lượng tự vệ được hỗ trợ xăng xe và bồi dưỡng đặc thù huấn luyện quân sự; giải quyết các chế độ chính sách kịp thời.

Những kết quả ấy chính là cơ sở quan trọng để cơ quan quân sự huyện, Ban CHQS cấp xã của huyện Điện Biên Đông tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng DQTV “vững mạnh, rộng khắp" nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được, năm 2016 - 2017 đơn vị đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, năm 2018 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Đó chính là nguồn động viên, khích lệ lớn lao cho lực lượng DQTV địa phương thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(30/08/2019 3:46 SA)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(23/07/2019 3:16 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°