Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2014, tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 02 - 01 - 2017
100%

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°