VPUB - Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

Đăng ngày 05 - 02 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh xác định nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2018. Đồng thời, tạo đà cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển Kinh tế -Xã hội 2 năm còn lại trong kế hoạch phát triển Kinh tế -Xã hội 5 năm 2016-2020.

Những năm qua nhờ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã được Chính phủ, Bộ ngành Trung ương phân bổ, tỉnh ta đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn, qua đó CPI của tỉnh tăng lên hàng năm (ảnh: TP. Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao)

Trong năm 2017 là năm Điện Biên đạt được nhiều kết quả quan trong trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,09% so với thực hiện năm 2016, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 11,8% so với năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.092 tỷ 789 triệu đồng; thu nội địa là 1.071 tỷ 080 triệu đồng, đạt 103,28% dự toán... góp phần quan trọng việc tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã được Chính phủ, Bộ ngành Trung ương phân bổ Điện Biên chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn chung công tác quản lý điều hành vốn đầu tư phát triển trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại hạn chế, đặc biệt là quản lý các dự án đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài (ODA).

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2018 trên 7,15% như Nghị quyết đã được HĐND tỉnh phê chuẩn, cần có sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành. Trong đó, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được đặt lên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quá trình triển khai cần thống nhất thực hiện có hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh xem sơ đồ Dự án xây dựng 4 khối nhà trụ sở làm việc của các sở, ban ngành tỉnh theo quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính, chính trị thuộc khu đô thị mới phía Đông TP.Điện Biên Phủ.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho rằng: Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã đến 2020, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải phát chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến 2020; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; duy trì chế độ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp (định kỳ ít nhất hai lần/năm), nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư và doanh nghiệp; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Thu hẹp khoảng cách giữa các cấp thực thi (cấp tỉnh - cấp sở, ngành và cấp huyện) để giảm thiểu việc cấp tỉnh rất quyết liệt trong triển khai thực thi chính sách nhưng không được tổ chức thực hiện tốt ở cấp sở, ngành và huyện thị. Thông qua việc tổ chức đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) cấp sở, ngành và cấp huyện để đánh giá hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị của các tổ chức kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng đến giao dịch điện tử nhằm giảm bớt số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; thiết lập hệ thống giám sát thực hiện thủ tục hành chính, xử lý nghiêm khắc, kịp thời cán bộ có biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp theo phương châm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ, mục tiêu công việc là đích đến.

Thiết kế Dự án khu Đô thị Nam Thanh Trường

Cùng với đó, thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế chính sách về sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư các hạ tầng thiết yếu... theo hướng thông thoáng, thủ tục đơn giản, dễ kiểm tra, dễ thực hiện. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư, là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019(15/01/2019 9:11 CH)

VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019(11/01/2019 11:25 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018(09/01/2019 11:56 CH)

VPUB - Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Ly (Lào) chào xã giao Thường trực Tỉnh...(26/12/2018 10:59 CH)

VPUB - Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào...(26/12/2018 10:24 CH)

VPUB - Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Thủy điện Mường Mươn(25/12/2018 10:53 CH)

VPUB - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp(20/12/2018 10:07 CH)

VPUB- Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12(27/11/2018 11:07 CH)

VPUB- Trồng cây Mắc ca thay đổi cơ cấu, phương thức sản xuất nương rẫy truyền thống(20/11/2018 7:31 CH)

VPUB - UBND tỉnh làm việc với các đơn vị về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng...(26/10/2018 7:25 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông(28/09/2018 11:57 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 -...(18/09/2018 5:35 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra thực địa tại Thị xã Mường Lay(30/08/2018 11:10 CH)

VPUB - Tiếp nhận 100.000 USD thực hiện dự án Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp -...(14/08/2018 9:13 CH)

VPUB – Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững(27/07/2018 8:09 CH)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên(27/07/2018 10:01 SA)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt Sỹ A1 (27/07/2018 12:49 SA)

VPUB – Điện Biên tập trung nguồn lực xây dựng NTM ở các xã biên giới(26/07/2018 4:53 CH)

VPUB - Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình...(23/07/2018 4:48 CH)

VPUB - Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu...(20/07/2018 11:48 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°