VPUB - Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

Đăng ngày 05 - 01 - 2018
100%

Xem chi tiết Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tại đây

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019(09/01/2019 9:18 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2018(09/01/2019 9:15 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(09/01/2019 9:10 CH)

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019 – 2021(04/12/2018 9:49 CH)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(04/12/2018 5:44 CH)

Báo cao tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019(04/12/2018 3:33 CH)

DỰ THẢO BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/11/2018 4:29 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018(15/10/2018 9:05 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu,...(10/08/2018 6:59 CH)

THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(13/07/2018 11:07 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp...(12/07/2018 3:32 CH)

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và...(31/05/2018 3:44 CH)

Tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2018(08/05/2018 2:27 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(07/04/2018 5:46 CH)

VPUB - Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018(05/01/2018 3:14 CH)

VPUB - Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:11 CH)

VPUB - Báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:04 CH)

VPUB - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017, Dự toán và phân bổ dự...(05/01/2018 3:02 CH)

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(10/12/2017 9:03 CH)

VPUB - Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017(10/10/2017 3:08 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°