Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
84 người đang online

VPUB - Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – UBND tỉnh có văn bản số 1484 về thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo tiêu chí thu nhập theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của địa phương để nghiên cứu, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều theo yêu cầu tại mục 2 Văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính. Nội dung tham mưu hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/6/2017.

Đối với phần ngân sách của tỉnh đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều (theo phân nhóm tại mục 2 Văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính) trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/5/2017 (nếu có) cùng với ngân sách đảm bảo cho thực hiện chính sách này từ thời điểm sau ngày 10/5/2017 đến hết năm kế hoạch: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính hỗ trợ cho tỉnh theo quy định. Riêng đối với ngân sách đảm bảo cho thực hiện chính sách này trong các năm tiếp theo: Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp trong dự toán thu chi ngân sách hằng năm của tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh thực hiện theo quy định.

Về các chính sách khác hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để khi các cơ quan Trung ương ban hành chính sách và hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°