Tạo xung lực mới cho năm 2018

Đăng ngày 30 - 12 - 2017
100%

Năm 2017 khép lại, tinh thần kiến tạo, phục vụ đang lan tỏa trong đời sống xã hội. Năm qua, chính quyền các cấp rất nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tinh thần bám sát thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo giải quyết những hạn chế, yếu kém. Nhờ đó, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ðiện Biên chào năm mới trong kỳ vọng Ðảng bộ, chính quyền các cấp sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn, tạo xung lực phát triển cho năm 2018.

Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra thực địa vị trí xây dựng điểm tái định cư Huổi Po, xã Keo Lôm (huyện Ðiện Biên Ðông). Ảnh: Mạnh Linh

Nhìn lại năm 2017, UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,09%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Ðề án Tái cơ cấu nông nghiệp thu được kết quả bước đầu; các tiềm năng lợi thế của tỉnh tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm đề xuất và triển khai thực hiện nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng thủy điện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân. Các mặt văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng...

Kết quả này đang lan tỏa được nhân dân trong toàn tỉnh ghi nhận. Ðiều này khẳng định người dân có niềm tin với sự điều hành của chính quyền các cấp. Ðây có thể coi là thành công lớn của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, bất thường làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của một bộ phận dân cư; nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực đầu tư từ ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình dân di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS còn phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ tỉnh.

Ngay trong Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm. Thực hiện nhiệm vụ đó, UBND tỉnh xác định quyết liệt gỡ bỏ các rào cản kìm hãm sự phát triển; nâng cao công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển. Việc cải cách hành chính được xây dựng trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả. Chính quyền các cấp đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên quyết trong việc duy trì kỉ cương, kỉ luật hành chính. UBND tỉnh duy trì gặp mặt doanh nhân, giải quyết những kiến nghị, kêu gọi đầu tư, chính quyền các cấp tạo điều kiện để có môi trường kinh doanh thông thoáng; thu hút và khuyến khích nhân dân khởi nghiệp... Những nỗ lực này đã tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân, huy động được nguồn lực của toàn xã hội vào phát triển kinh tế. Kết quả tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao (đạt 9.408 tỷ 230 triệu đồng, tăng 10,93% so với năm 2016), nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân. Trong năm, toàn tỉnh có 115 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 180 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 205 hợp tác xã hoạt động với tổng vốn đăng ký 305,384 tỷ đồng; toàn tỉnh thêm 1.405 hộ kinh doanh với số vốn đăng ký 325,939 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh lên 16.606 hộ, vốn đăng ký 2.146 tỷ đồng. Ðiều này cho thấy tinh thần khởi nghiệp đã có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân.

Cũng trong năm 2017, tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Ðược sự tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện, đến nay, mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Thanh Yên đã có điểm khởi sắc bước đầu: Mô hình được đầu tư dưới hình thức liên kết theo 3 giai đoạn: sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân. Ðến nay, đã xây dựng và xác nhận 10 chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Kết quả đó đã tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với thế mạnh, lợi thế của từng địa phương và nhu cầu thị trường; từng bước tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển hợp tác xã và kinh tế trang trại; hình thành và tạo liên kết sản xuất chuỗi giữa doanh nghiệp và người dân... từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm tạo giá trị hàng hóa.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến hết năm, toàn tỉnh đã có 15/116 xã đạt và cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới, trong đó 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chính quyền các cấp đã tập trung kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý triển khai thực hiện, điều chỉnh, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách theo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nên tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 41,64%.

Trong điều kiện khó khăn, bằng nỗ lực của chính quyền các cấp, dù đã đạt nhiều kết quả nổi bật song phải nhìn nhận rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; tốc độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2017 và kế hoạch 2016 kéo dài sang năm 2017 còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương chưa kịp thời, quyết liệt... Những tồn tại đó đòi hỏi công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp phải đổi mới, quyết liệt hơn nữa để vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần tạo xung lực để phát triển trong năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh xác định những khó khăn, hạn chế trong năm 2017 sẽ được khắc phục triệt để. Trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo bước chuyển mạnh về ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia... Ðây là những nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Theo baodienbienphu.com.vn

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019(15/01/2019 9:11 CH)

VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019(11/01/2019 11:25 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua – Khen thưởng năm 2018(09/01/2019 10:03 CH)

VPUB - Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Ly (Lào) chào xã giao Thường trực Tỉnh...(26/12/2018 10:59 CH)

VPUB - Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào...(26/12/2018 10:24 CH)

VPUB - Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Thủy điện Mường Mươn(25/12/2018 10:53 CH)

VPUB - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp(20/12/2018 10:07 CH)

VPUB- Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12(27/11/2018 11:07 CH)

VPUB- Trồng cây Mắc ca thay đổi cơ cấu, phương thức sản xuất nương rẫy truyền thống(20/11/2018 7:31 CH)

VPUB - UBND tỉnh làm việc với các đơn vị về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng...(26/10/2018 7:25 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông(28/09/2018 11:57 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 -...(18/09/2018 5:35 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra thực địa tại Thị xã Mường Lay(30/08/2018 11:10 CH)

VPUB - Tiếp nhận 100.000 USD thực hiện dự án Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp -...(14/08/2018 9:13 CH)

VPUB – Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững(27/07/2018 8:09 CH)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên(27/07/2018 10:01 SA)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt Sỹ A1 (27/07/2018 12:49 SA)

VPUB – Điện Biên tập trung nguồn lực xây dựng NTM ở các xã biên giới(26/07/2018 4:53 CH)

VPUB - Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình...(23/07/2018 4:48 CH)

VPUB - Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu...(20/07/2018 11:48 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°