VPUB - Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh

Đăng ngày 26 - 12 - 2017
100%

Dienbien.gov.v - Trong năm 2017, việc triển khai Đề án Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh (QPAN) đến năm 2020 theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Điện Biên được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm QPAN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Công an huyện Mường Chà vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm về ma túy

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; trong đó tập trung vào công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức các sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện; tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở; đồng thời yêu cẩu các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN đến năm 2020 trên địa bàn cho các cơ quan thông tấn, báo chí khi có yêu cầu. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch liên quan đến việc kết hợp kinh tế với QPAN. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho các đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đối tượng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo quy định. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh còn được các sở, ngành tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các lớp tập huấn chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Bên cạnh công tác tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; công tác tuyên truyền cũng thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh. Đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lưu động tại các khu vực đông dân cư, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Trong năm qua, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN đã được các cơ quan báo chí đưa vào kế hoạch tuyên truyền hàng tháng tại các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì đều đặn các chuyên mục, chương trình chuyên đề hàng tuần đã ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh để tuyên truyền phản ánh kịp thời, sinh động nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới Quốc gia, tham gia phát triển kinh tế của đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lưọng vũ trang trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN còn được tổ chức trong các dịp lễ, kỷ niệm của Đảng, của dân tộc và địa phương. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác quân sự, QPAN; công tác bảo vệ; các hoạt động của lực lượng vũ trang; truyền thống cách mạng của quê hương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phản ánh công tác QPAN tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, giới thiệu các nhân tố mới, kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương về QPAN. 

Qua công tác tuyên truyền với các nội dụng trọng tâm, mang tính hiệu quả, xuyên suốt đã giúp các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác QPAN; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phòng ngừa với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là “thế trận lòng dân”, “an ninh nhân dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng thời, hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh cấp xã đã thường xuyên thực hiện tốt việc tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; sản xuất các bản tin truyền thanh phát sóng tại địa phương; phối hợp xây dựng chuyên mục, trang truyền hình cơ sở phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Trong đó có nội dung về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN; điển hình có Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện Mường Chà, Mường Ảng, Tuần Giáo xây dựng chuyên mục phát thanh "Phổ biến pháp luật" phát định kỳ hàng tuần. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thông tin thường xuyên, kịp thời các hoạt động phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo QPAN theo ngành, lĩnh vực quản lý. Đặc biệt Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hàng trăm tin, bài về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Nông nghiệp với hàng chục tin, bài về công tác phát triển nông nghiệp - nông thôn mới gắn với công tác đảm bảo QPAN. Đặc biệt Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử tổng hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên cập nhật công tác tuyên truyền kết hợp kinh tế với đảm bảo QPAN với tần suất bình quân 2 tin bài/tuần.

Với 9 đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, thị xã, thành phố và 1 đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, trong năm các đội tuyên truyền lưu động luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, quan tâm chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Nội dung các buổi tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các chủ đề: phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội; cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng bản làng văn hóa; vận động nhân dân không di dịch cư tự do, không tin, không nghe lời kẻ xấu và các nhiệm vụ chính trị nổi bật của địa phương, đơn vị, của ngành gắn với nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Ngoài ra, vào dịp lễ, kỷ niệm của Đảng, của dân tộc và địa phương như: Mừng Đảng, mừng Xuân; Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5); Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân... các đội tuyên truyền lưu động luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các cấp để xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Với địa bàn miền núi, biên giới, kinh tế chậm phát triển, hệ thống hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; đời sống của một bộ phận nhân dân các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc hậu như Điện Biên, hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động các cấp thực sự là nòng cốt trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ thông tin giữa các vùng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN đến năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN có hiệu quả theo đúng quan điểm, mục tiêu do Đề án đề ra; kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Đồng thời tích cực đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống  thông tin truyền thông cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của tỉnh về kết hợp kinh tế với QPAN trên địa bàn toàn tỉnh./.

Đặng Phương

Tin mới nhất

VPUB - Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2018(14/01/2019 7:38 CH)

VPUB - Trên 50 học viên được tập huấn công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình an ninh trật tự...(10/01/2019 6:38 CH)

VPUB - Điện Biên, tai nạn giao thông năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí(04/01/2019 4:52 CH)

VPUB - Năm 2018, toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông (04/01/2019 4:30 CH)

VPUB - Hội nghị hợp đồng tuyển quân năm 2019(03/01/2019 11:42 CH)

VPUB - Công an tỉnh với hoạt động giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn(03/01/2019 11:12 CH)

VPUB - Bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh(27/12/2018 9:49 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao ban công tác Đóng quân, canh phòng năm 2018(26/12/2018 9:47 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 750 của UBND tỉnh về mở cuộc vận động củng cố địa bàn trọng...(26/12/2018 5:21 CH)

VPUB - Gặp mặt 69 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh(21/12/2018 11:18 CH)

VPUB - Quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy(15/12/2018 2:59 CH)

VPUB - Lặng thầm những chiến sĩ bảo vệ mục tiêu(12/12/2018 5:24 SA)

VPUB - Bộ Quốc phòng tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)(07/12/2018 9:21 CH)

VPUB - Hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”,...(03/12/2018 8:11 CH)

VPUB - Khai mạc Hội thi Tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên...(01/12/2018 10:57 CH)

VPUB - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019(30/11/2018 5:13 CH)

VPUB - Phát huy thế mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân...(29/11/2018 12:02 SA)

VPUB – Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 của Bộ Công an về các biện...(26/11/2018 9:49 CH)

VPUB - Gắn thi đua yêu nước với củng cố quốc phòng(18/11/2018 8:38 CH)

VPUB - Mường Chà đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh...(15/11/2018 6:10 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°