Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
418 người đã bình chọn
439 người đang online

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ven

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 01 /CV-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 10 năm 2017

                             Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 20, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngày 27/10/2017 Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã ban hành Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ven - Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 23, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Căn vào Điều 385 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đăng nội dung thông báo tại Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú số: 01/TB-TA ngày 27/10/2017 của Tòa án nhân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Gửi kèm theo công văn này) trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Rất mong được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Nơi nhận

Như kính gửi;

Lưu Hồ sơ.

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°