Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
419 người đã bình chọn
229 người đang online

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI CHỊ VÀNG THỊ DÍ

Đăng ngày 29 - 11 - 2016
100%

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 01 /2016/QĐST - VDS                                  Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 11 năm 2016
V/v Thông báo tìm kiếm người vắng
mặt tại nơi cư trú.         

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM
NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

TOÀ ÁN NHÂN ĐÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ vào các Điều từ 383 đến Điều 386 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Quyết định giải quyết việc dân sự số 01 /2016/QĐST-VDS ngày 25/11/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo yêu cầu của anh Ngô Văn Khào đối với:

Chị Vàng Thị Dí – sinh năm 1993;

Nơi cư trú cuối cùng: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

2.  Nội dung thông báo:

Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho chị Vàng Thị Dí – sinh năm 1993; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/09/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dí ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của chị Dí thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phổ Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc anh Ngô Văn Khào (địa chỉ: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của chị Dí thì anh Khào sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn với chị Dí theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (25/11/2016), Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do anh Ngô Văn Khào chịu.

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp chị Vàng Thị Dí trở về.

Nơi nhận:

-   VKSND TPĐBP; 

-    Người yêu cầu (5 bản);

-    Lưu hồ sơ.

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°