Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị

Đăng ngày 14 - 04 - 2009
100%

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị
1. Các căn cứ:
     - Căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực: quy định số lượng, tên gọi phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
     - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị;
2. Hồ sơ gồm:
    - Tờ trình đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể;
    - Đề án;
    - Dự thảo Quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể;
    - Ý kiến của các cơ quan liên quan;
    - Đối với việc thành lập phòng, ban, đơn vị trực thuộc: dự kiến biên chế, cơ cấu tổ chức, kinh phí trong năm để hoạt động;
    - Đối với việc sáp nhập, chia tách, giải thể: phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tài sản, các khoản nợ.
3. Quy trình thực hiện:
    Cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, thuyết minh sự cần thiết thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tiến hành lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ thẩm định, nếu đủ căn cứ và cần thiết thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh để trình Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.
 

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên nhiều nỗ lực trong Cải cách hành chính(17/12/2018 7:28 CH)

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°