Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
378 người đã bình chọn
114 người đang online

Quy trình bổ nhiệm cán bộ

Đăng ngày 14 - 04 - 2009
100%

1. Điều kiện bổ nhiệm
     - Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;
     - Trình độ chuyên môn: từ Đại học trở lên phù hợp công việc phụ trách;
     - Có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định;
     - Tuổi bổ nhiệm:
        + Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;
        + Đối với chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các huyện, thị xã, thành phố, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);
     - Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
     - Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
     - Thuộc đối tượng trong quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chức danh từ trưởng phòng và tương đương trở xuống do Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ phê duyệt; chức danh từ phó trưởng ngành và tương đương trở lên do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ tỉnh uỷ phê duyệt).
2. Hồ sơ bổ nhiệm bao gồm:
    - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý;
    - Văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức; đối với nguồn nhân lực từ nơi khác thì phải có văn bản đồng ý điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan, đơn vị đang quản lý cán bộ, công chức và văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ, công chức;
    - Bản nhận xét đánh giá cán bộ của cơ quan, đơn vị quản lý;
    - Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm;
    - Bản kiểm điểm cá nhân;
    - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
    - Đối với các chức danh Trưởng các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, có sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thì phải được sự đồng ý bổ nhiệm chức danh này của cơ quan, đơn vị quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ.
Hồ sơ bổ nhiệm được lập thành hai bộ, một bộ gửi về Sở Nội vụ, bộ hồ sơ còn lại gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
     *Ghi chú: Đối với các trường hợp bổ nhiệm lại, thực hiện như việc bổ nhiệm lần đầu, chỉ khác quy định tuổi bổ nhiệm lại còn đủ ít nhất 01 nhiệm kỳ 5 năm.
    - Những chức danh Phó khi giao quyền hoặc giao phụ trách phải được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Trưởng đó đồng ý thì cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ mới được Quyết định giao quyền hoặc phụ trách và cho hưởng phụ cấp chức vụ Trưởng của chức danh đó (khi chưa có trưởng, đồng thời tổ chức đó có ít nhất 3 người trở lên)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°