Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn

Đăng ngày 13 - 04 - 2009
100%

A. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Đơn xin việc;
2. Sơ yếu lý lịch của người dự tuyển;
3. Giấy khai sinh (bản sao chứng thực);
4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (bản sao chứng thực);
5. Giấy khám sức khỏe (do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);
6. Bằng tốt nghiệp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, trên Đại học), hoặc Quyết định tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, phù hợp với yêu cầu của chức danh dự tuyển (bản sao chứng thực);
7. Văn bản đề nghị tuyển dụng của UBND cấp xã;
8. Văn bản đề nghị tuyển dụng của UBND cấp huyện;
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với các hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không thu

B. HỒ SƠ XÉT HẾT TẬP SỰ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác và đề nghị xét hết tập sự của công chức;
2. Bản nhận xét, đánh giá quá trình tập sự của người được phân công hướng dẫn tập sự đối với công chức;
3. Biên bản nhận xét, đánh giá quá trình tập sự của UBND cấp xã;
4. Văn bản đề nghị xét công nhận hết tập sự của UBND cấp xã;
5. Văn bản đề nghị xét công nhận hết tập sự của UBND cấp huyện;
6. Thông báo tuyển dụng của Sở Nội vụ (bản sao công chứng);
7. Quyết định tuyển dụng của UBND cấp huyện (bản sao công chứng);
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với các hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không thu 

C. HỒ SƠ ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều động đối với các trường hợp công chức cấp xã chuyển công tác giữa các chức danh trong cùng xã hoặc giữa các xã trong huyện, tỉnh; từ chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã sang làm công chức cấp xã.
1. Đơn xin điều động của công chức;
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức;
3. Giấy khai sinh (bản sao);
4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (bản sao chứng thực);
5. Giấy khám sức khỏe (do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);
6. Bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá của cán bộ;
7. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức đang làm việc;
8. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, trên Đại học) văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực).
9. Đơn, thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức kèm theo văn bản kiểm tra, xác minh, biên bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
10. Quyết định khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức và các Quyết định khác có liên quan (nếu có);
11. Thông báo tuyển dụng hoặc hợp đồng tạm tuyển, Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ hoặc Ban tổ chức chính quyền tỉnh Lai Châu (cũ) (bản sao); Trường hợp điều động cán bộ chuyên trách làm công chức xã: có thông báo chức danh cán bộ chuyên trách của Sở Nội vụ;
12. Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng tạm tuyển của UBND cấp huyện (bản sao); Trường hợp điều động cán bộ chuyên trách làm công chức xã: Có quyết định phê chuẩn chức danh của Huyện ủy hoặc HĐND, các đoàn thể cấp huyện;
13. Trường hợp điều động trong phạm vi đơn vị: Văn bản đề nghị cho điều động cán bộ, công chức của UBND cấp xã, cấp huyện;
14. Trường hợp điều động ra ngoài xã, ngoài huyện: Văn bản đồng ý tiếp nhận của UBND cấp huyện, cấp xã nơi xin điều động đến; Văn bản đồng ý cho đi liên hệ công tác của UBND cấp huyện, cấp xã nơi cán bộ, công chức đang công tác.
15. Trường hợp điều động cán bộ chuyên trách làm công chức xã: Văn bản thỏa thuận đồng ý cho điều động của Đảng ủy xã, Huyện ủy hoặc HĐND, các đoàn thể cấp xã và cấp huyện.
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với các hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không thu

D. HỒ SƠ THUYÊN CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Thuyên chuyển đối với các trường hợp công chức cấp xã chuyển sang làm cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp tỉnh trong và ngoài tỉnh hoặc làm cán bộ, công chức cấp xã ngoài tỉnh.
1. Đơn xin thuyên chuyển của công chức;
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức;
3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức;
4. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS; Đơn, thư khiếu nại, tố cáo công chức kèm theo văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
5. Thông báo tuyển dụng hoặc hợp đồng tạm tuyển, Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lai Châu (cũ);
6. Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng tạm tuyển của UBND cấp huyện;
7. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước.
8. Giấy khám sức khỏe (do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);
9. Bản tự kiểm điểm, đánh giá của công chức
10. Bản nhận xét đánh giá công chức của cơ quan, đơn vị nơi công chức đang công tác.
11. Văn bản đồng ý cho đi liên hệ công tác của UBND cấp xã, cấp huyện nơi công chức hiện đang công tác (trường hợp thuyên chuyển từ cấp xã lên cấp huyện hoặc ngược lại trong cùng một huyện thì không cần). Các trường hợp thuyên chuyển ra ngoài tỉnh có văn bản đồng ý cho đi liên hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
12. Văn bản đồng ý tiếp nhận của đơn vị mà công chức xin chuyển đến (đối với trường hợp thuyên chuyển ra ngoài tỉnh Hồ sơ xin ý kiến đồng ý cho đi liên hệ công tác thì chưa cần văn bản đồng ý tiếp nhận).
Thời gian giải quyết công việc:
- 07 ngày (ngày làm viêc) đối với hồ sơ xin cấp giấy đi liên hệ công tác.
- 05 ngày (ngày làm viêc) đối với hồ sơ đã có đủ văn bản đồng ý cho thuyên chuyển, đồng ý tiếp nhận của cơ quan, cấp có thẩm quyền.
Lệ phí: không thu

E. HỒ SƠ TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC XÃ
Tiếp nhận đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh trong và ngoài tỉnh hoặc cán bộ, công chức cấp xã ngoài tỉnh thuyên chuyển về làm công chức cấp xã tại UBND xã, phường, thị trấn tỉnh Điện Biên.
1. Đơn xin chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức;
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức;
3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức;
4. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS; Đơn, thư khiếu nại, tố cáo công chức kèm theo văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); Quyết định khen thưởng, kỷ luật công chức và các Quyết định khác liên quan (nếu có);
5. Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền;
6. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước.
7. Giấy khám sức khỏe (do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);
8. Bản tự kiểm điểm, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức.
9. Bản nhận xét đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
10. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác hoặc văn bản đồng ý cho đi liên hệ công tác của cơ quan có thẩm quyền
11. Văn bản đồng ý tiếp nhận của UBND cấp huyện và cấp xã mà công chức xin chuyển đến (Đối với trường hợp thuyên chuyển trong cùng huyện có đề nghị cho thuyên chuyển của UBND cấp huyện).
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với các hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không thu  

F. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG TẠM TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Hợp đồng tạm tuyển đối với các trường hợp công chức cấp xã hiện đang theo học các khóa học chuyên môn, nghiệp vụ và đối với chức danh Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự nơi khó khăn về cán bộ.
1. Đơn xin hợp đồng tạm tuyển
2. Sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức
3. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS; Đơn, thư khiếu nại, tố cáo công chức kèm theo văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước.
4. Giấy khám sức khỏe (do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);
5. Đối với công chức hiện đang hợp đồng tạm tuyển: Bản tự kiểm điểm, đánh giá của công chức; Bản nhận xét đánh giá cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị đang làm việc; Bản sao công chứng; Quyết định kheng thưởng, kỷ luật công chức và các quyết định khác liên quan (nếu có);
6. Thông báo hợp đồng tạm tuyển của Sở Nội vụ;
7. Quyết định hợp đồng tạm tuyển của UBND huyện;
8. Sổ bảo hiểm xã hội (bản sao)
9. Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.
10. Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện.
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với các hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không thu 

G. HỒ SƠ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Bổ nhiệm vào ngạch đối với các trường hợp công chức cấp xã hiện đang hợp đồng tạm tuyển, nay đã có bằng chuyên môn đảm bảo theo quy định.
1. Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch
2. Sơ yếu lý lịch của công chức.
3. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ: Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS; Đơn, thư khiếu nại, tố cáo công chức kèm theo văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
4. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước. Quyết định khen thưởng, kỷ luật công chức và các quyết định khác liên quan (nếu có);
5. Thông báo hợp đồng tạm tuyển của Sở Nội vụ;
6. Quyết định hợp đồng tạm tuyển của UBND huyện;
7. Giấy khám sức khỏe (do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);
8. Bản tự kiểm điểm, đánh giá của công chức; Bản nhận xét đánh giá cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị đang làm việc;
9. Văn bản đề nghị bổ nhiệm vào ngạch của UBND cấp xã;
10. Văn bản đề nghị bổ nhiệm vào ngạch của UBND cấp huyện;
Thời gian giải quyết công việc: 07 ngày (ngày làm việc) đối với các hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: không thu  
 

 

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên nhiều nỗ lực trong Cải cách hành chính(17/12/2018 7:28 CH)

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°