Các chương trình ưu tiên đầu tư trên địa bàn huyện

Đăng ngày 23 - 12 - 2009
100%

- Chương trình xoá đói giảm nghèo, gồm có:
+ Chương trình nâng cấp, xây dựng mới hệ thống trường học và trạm ytế.
+ Chương trình trồng rừng và phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung.
- Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn – nông nghiệp.
- Chương trình phổ cập giáo dục.
- Chương trình quốc gia về y tế - dân số và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – nông nghiệp.

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°